Feldolgozás folyamatban! Kérem várjon...
Garancia érvényesítése új felhasználóknak
Gyors regisztráció után máris az Öné a saját garanciajegye!
Belépés
Információk, árak, termékek, szolgáltatások.
Garanciális feltételek 5 év SOMFY garanciához

A garancia tartalma: a Somfy Kereskedelmi Kft.
(Cégjegyzékszám:01-09-669334, Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 105.) 5 év kiterjesztett garanciája, a Somfy termékek, anyag vagy gyártási hibából eredő meghibásodására vonatkozik. A Somfy garancia nem vonatkozik szerelési vagy nem rendeltetésszerű installációból, működtetésből adódó meghibásodásra. A garancia érvényesítése elsődlegesen a beszerelést végző árnyékolástechnikai cégen keresztül érvényesíthető a Somfy felé. A garancia csakis a termékcserére, termékjavításra terjed ki, a garancia érvényesítése esetén a Somfy a kiszállási illetve szerelési költségeket nem vállalja.

Amennyiben a beszerelést végző árnyékolástechnikai cég nem vállalja a kiterjesztett garanciális időn belüli termékcserét, úgy a Somfy kft. más partnercéget javasol a garancia érvényesítésére. A kiszállási illetve szerelési költségeket a Somfy kft. ebben az esetben sem vállalja. Jogos garanciális igény esetén, amennyiben a Somfy kft. elbírálása alapján az adott termék gazdaságos javítása lehetséges, akkor a termék javítására, ennek hiányában pedig a termék cseréjére kerül sor. Garanciális termékcsere illetve javítás esetén a termékre vonatkozó kiterjesztett garancia nem hosszabbodik meg. A kiterjesztett 5 év garancia továbbra is a meghibásodott termék vásárlásától számolandó.

A garancia feltétele:
A kiterjesztett 5 év garancia feltétele a beszerelt Somfy termékek vásárlását igazoló bizonylatok (számla) megléte, illetve a www.somfygarancia.hu oldalon történő regisztráció és online garancia érvényesítés. A kiterjesztett 5 év garancia csak akkor érvényes, ha a vásárló a www.somfygarancia.hu oldalon a kiterjesztett garanciát érvényesíti és hozzájárul az ott megadandó adatainak a rögzítéséhez, illetve az ott megadott feltételek elfogadásához.
A garanciális igény esetén az online garancia érvényesítéskor kapott garanciaszámra kell hivatkozni. A regisztrációt a vásárlás utáni első 4 héten belül kell elvégezni! (A beszerelést végző cég számláján feltüntetett dátumhoz képest.)
A kiterjesztett garancia, a számlán feltüntetett vásárlási dátumhoz viszonyítva kezdődik, és a 2012. január 1. után vásárolt termékekre vonatkozik.
A Somfy lehetőséget biztosít a 2012. január 1. előtt vásárolt termékek utólagos regisztrációjára is. Ebben az esetben a kiterjesztett garancia a számlán szereplő vásárlási dátumtól értendő. Amennyiben a garanciális igény nem megalapozott, úgy az igény kivizsgálása körében felmerült költségeket a garancia jogosultja viseli.
A kiterjesztett 5 év garancia az alábbiakban felsorolt SOMFY termékekre nem terjed ki, ezen esetében az alábbi kiterjesztett
garanciát vállaljuk:

- kertkapu nyitó motorok esetén – 3 év
- napelem (Oximo RTS napelemes motor esetén) – 3 év
- akkumulátorok – 2 év

A garancia területi hatálya:
A kiterjesztett 5 év garancia területi hatálya a Somfy Kereskedelmi Kft. által Magyarországon forgalomba hozott, a mindenkori árlistában szereplő termékekre vonatkozik, amelyek a Somfy partnerei által, Magyarországon történtek beszerelésre és beüzemelésre. Amennyiben az ügyfél nem él az 5 évre kiterjesztett Somfy garanciával, úgy a beszerelést végző árnyékolástechnikai cég garancia vállalása érvényes a Somfy termékekre.
A kiterjesztett garancia a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti
Bármilyen kérdés merül fel, szívesen segítünk a (06 1) 814-5120-as telefonszámokon. A garancia érvényesítést követően a rendszer egy garancia jegyet generál, amit kérjük, nyomtasson ki és őrizzen meg.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2011. december 31.

1. BEVEZETÉS                                                    
2. DEFINÍCIÓK                                                   
3. ALAPELVEK A SOMFY ADATKEZELÉSE SORÁN   
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA   
4.1. SOMFY HONLAPOK LÁTOGATÓINAK ADATAI                   
4.2. A SOMFY HONLAPOK COOKIE KEZELÉSE                         
4.3. A SOMFY HONLAPJAI ÉS KEZELT ADATAINAK KÖRE        
5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK                                           
6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
7. A SOMFY ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE                                   
8. A SOMFY ADATAI                                               
9. ADATFELDOLGOZÁS                                           
10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI                                      
10.1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESYTÉSÜK   
10.2. AZ ÉRINTETTEK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE           
10.3. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN 
10.4. JOGORVASLATI LEHETŐSÉGEK

1. BEVEZETÉS

Az SOMFY Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 105.) (a továbbiakban SOMFY), mint SOMFY, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy honlapjaival kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A SOMFY fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató tartalmának változtatására. Az esetleges változásokról értesíti az érintettek körét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A SOMFY elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SOMFY a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A SOMFY az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint SOMFY -val szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról („adatvédelmi törvény”)
2003. évi C törvény az elektronikus hírközlésről (155. § (4)) (a „cookie-k” kezeléséről)

2. DEFINÍCIÓK

érintett:    bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat:    az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  

hozzájárulás:    az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás:    az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

adatkezelő:    a SOMFY Kft,  amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja 

adatkezelés:        az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, Így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattovábbítás:    az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal:    az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

adattörlés:    az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés:    az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás:    az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés:    az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 

adatfeldolgozó:    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az SOMFY-val kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány:    az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy:    olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az SOMFY-val vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT -állam


3. ALAPELVEK A SOMFY ADATKEZELÉSE SORÁN 


3.1.    Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


3.2. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az SOMFY rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


3.3. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 

önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 
3.4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Somfy Kft. a felvett adatokat e törvény eltérő rendelkezésének hiányában: 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az SOMFY vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti 


3.5. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő SOMFY vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A SOMFY honlapjaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat. 

Felhívjuk az SOMFY részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


4.1. SOMFY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A SOMFY Kereskedelmi Kft. a honlap látogatók személyes adatait (pl. IP cím) nem rögzíti.

A honlapon külső szolgáltatók kódjai nem kerültek elhelyezésre.


4.2. A SOMFY.HU HONLAPOK COOKIE KEZELÉSE

A sütikről a 2003.C Elektronikus hírközlési törvény rendelkezik.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében van lehetőség.

Az azonosításra szolgáló kódsorozatok – az úgynevezett „cookie”-k – törvényes és hasznos eszközök lehetnek például a honlaptervezés és a hirdetések hatékonyságának elemzése terén, valamint az on-line ügyletekben résztvevő felhasználók azonosítása terén. Amennyiben az ilyen eszközöket, például „cookie”-kat törvényes célra –például az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére

– szánják, használatuk azzal a feltétellel engedélyezhető, hogy a felhasználók a 95/46/EK irányelvnek megfelelően a cookie-k, illetve hasonló eszközök céljáról egyértelmű és pontos tájékoztatást kapnak, annak érdekében, hogy tudomásuk legyen az általuk használt végberendezésen elhelyezett adatokról. A felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtagadják cookie-k vagy hasonló eszközök végberendezésükön történő tárolását. Ez különösen fontos, ha az eredeti felhasználón kívül más felhasználók is hozzáférhetnek a végberendezéshez, és ez által bármely, a berendezésen tárolt magán jellegű adathoz is. A felhasználó végberendezésére telepítendő különféle eszközök használatára vonatkozó tájékoztatás és a megtagadás joga egy csatlakozás alkalmával egyszer ajánlható fel, és ez kiterjedhet az ilyen eszközök későbbi csatlakozások során történő használatára is. A tájékoztatás során, valamint a megtagadási jog felajánlása és a hozzájárulás kérése során alkalmazott módszereket a lehető leginkább felhasználóbaráttá kell tenni. Ennek ellenére, bizonyos honlap tartalmakhoz való hozzáférést valamely „cookie”-nak vagy hasonló eszköznek a helyzet teljes ismeretében kinyilvánított elfogadásához lehet kötni, amennyiben az ilyen eszközt törvényes célból használják.

A SOMFY a Somfy.hu, és a Somfyepiteszet.hu oldalon ún. „cookikat” (sütiket) használ, hogy a felhasználó mindig a legpontosabb és legfrissebb információkat kapja.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (surveySessionCookie), a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a web-analitikai adatok összegyűjtése (s_vi, s_sess, s_pers cookie-k).

Az adatkezelés jogalapja:    az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (surveySessionCookie, session Cookie) törlődik, amint a keresőt (browser) bezárják

4.3. A SOMFY honlapjai és kezelt adatainak köre


Somfygarancia.hu – Regisztráció


Az adatkezelés célja: online felületen a felhasználó által vásárolt termékek garanciájának érvényesítése, a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, hírlevél, akciós levél küldése évente 2x.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a rendelkező törvényi háttér

 A kezelt adatok köre: Név, email cím, felhasználói név, cím, jelszó, megvásárolt termékek

 Az adatkezelés időtartama: A beregisztrált termékek vásárlását bizonyító számla dátumától számított

5 év.
 

Adatkezelő: Somfy Kft.  

Adat továbbítása 3. félnek: igen, a vásárló által, a regisztráció során a vásárlás helyeként megjelölt viszonteladónak/szerelőnek

Az adatok felvétele kizárólag a megrendelt termékek számlázását és kiszállítását célozzák meg, azok később feldolgozásra nem kerülnek.

Kik ismerhetik a felvett és kezelt adatokat:

A Somfy honlapjain felvett és rögzített adatokat kizárólag a Somfy Kft. munkatársai ismerhetik, akik az egyes honlapok tartalmáért felelnek.
 

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a SOMFY-t.

A SOMFY a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A SOMFY a honlapjával kapcsolatos személyes adatkezeléseket az SOMFY és az adatfeldolgozó székhelyén végzi.

A SOMFY a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A SOMFY olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A SOMFY az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A SOMFY informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 

8. A SOMFY ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: SOMFY Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 105.
Cégjegyzékszám: 01-09-669334
Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 12357505-2-42
Adatkezelési nyilvántartási szám:folyamatban
Telefon:(06 1) 814 5120 
E-mail: info@somfy.hu


9. ADATFELDOLGOZÁS:

Az adatok feldolgozását a SOMFY részben kézi részben automatikus úton végzi, az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok betartásával. 

10. Az érintettek jogai

10.1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A SOMFY kérelem esetén tájékoztatást ad az érintett személyes adatainak kezeléséről, az érintett/jogosult kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Az SOMFY a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az SOMFY -hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a SOMFY költségtérítést állapít meg.

Az érintett tájékoztatását az SOMFY csak a törvényben előírt esetekben tagadhatja meg. 

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett azt a leírtaknak megfeleően kéri;

ha az hiányos vagy téves, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet.

Ha a SOMFY az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a SOMFY tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek az adatvédemi törvényben meghatározott jogait törvény korlátozhatja, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

10.2. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait a SOMFY törvényi felhatalmazás alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

10.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a SOMFYre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az SOMFY, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A SOMFY a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha a SOMFY az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett a SOMFY-nak meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az SOMFY a  az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A SOMFY az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a SOMFY egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10.4. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a SOMFY ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A SOMFY az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A SOMFY mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A SOMFY a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Amennyiben a SOMFY Kereskedelmi Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon az alábbiakban megnevezett szervhez:


Név: NAIH 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a „Hatóság”)
Székhely és levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Készült Kulcsár Zoltán, PPOS közreműködésével copyright ©
 
Telefon:     +36 (1) 391-1400
Fax:         +36 (1) 391-1410 
E-mail:     ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:     www.naih.hu

Hasznos információk

Regisztrációval, belépésével, garanciajegy érvényesítéssel kapcsolatos problémák esetén keressen minket:

SOMFY Kereskedelmi Kft.

E-mail: info@somfy.hu

Tel: (061) 814 5120

1103 Budapest

Gyömrői út 105.


Garanciajegy megtekintéséhez szükséges Adobe Reader program letöltése innen:

www.get.adobe.com/reader/ Agria Roll Kft.  Kertész út123.  3300  Eger  (36)436-650  agriaroll@chello.hu www.agriaroll.hu
 Alulux-Parador Kft.  Róna u. 107/A  1149  Budapest  221-7370  parador.alulux@t-online.hu www.alulux.hu
 Alu-Redöny Kft.  Víztorony u. 1.  2146  Mogyoród  (28)441-372  info@alu-redony.hu www.alu-redony.hu
 Árnyépszer Kft.  Juhász u. 24/A  1106  Budapest  262-1815  arnyepszer@axelero.hu www.arnyepszer.hu
 Axroll Kft.  Magtár u. 44.  7630  Pécs  (72)534-478  info@axroll.hu www.axroll.hu
 Bálint Lajos Árnyékolástechnika  Szénás u. 15.  6400  Kiskunhalas  (77)428-014  balintroll@emitelnet.hu www.balintroll.hu
 Baltavári Redöny Kft.  Borszéki u. 9.  8000  Székesfehérvár  (22) 513-413  info@baltavari.hu www.baltavariredony.hu
 Bojnár Zsolt  Uszoda u. 30.  9400 Sopron  (20)975-2031  info@alu-profi.hu www.alu-profi.hu
 Bordásroló Kft.  Pesti út 48.  3516  Miskolc  (46) 431-413  info@bordasrolo.hu www.bordasrolo.hu
 Dafix Kft.  Tímár u. 15.  3519  Miskolc  (46) 505-140  dafke@chello.hu
 Fehér és Társai Kft.  Szölökert köz  9.  1033  Budapest  387-7909  info@arnyekolas.hu www.arnyekolas.hu
 Fer-Er Kft.  Kisszállási út 7.  6440  Jánoshalma  (77) 501-444  ferer@fer-er.hu www.fer-er.hu
 Forró Árnyékolástechnika  Szentháromság tér 6.  9500  Celldömölk  (95) 424-075  forroarnyekolas@cellkabel.hu www.forroarnyekolas.hu
 Gábor Napárnyékoló Kft.  Ragoda dülö 3.  4002  Debrecen  (52) 520-790  gabor-naparnyekolo@gmail.hu www.gabornaparnyekolo.hu
 Grédics Kft.  Budaörsi út 1092/5 Safru kertészet  1112  Budapest  248-0294  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Grédics Kft.  Pesti út 237. A/30 Home Center  1173 Budapest 253-8087  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Grédics Kft.  Kozma u. 7. Ipartelep  1108 Budapest 413-9629  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Grédics Kft.  Váci út 168/A (Cardo mellett)  1138  Budapest  236-0693  info@gredicsredony.hu www.gredicsredony.hu
 Haiter Team Kft.  Szentlörinci út 17.  1238  Budapest  286-8235  haiter@t-online.hu www.hancsics-haiter.hu
 Havannap Kft.  Szentendrei út 1-3.  2011  Budakalász
 (26) 342-821  havannap@t-online.hu www.havannap.hu
 HELLA ÁNR Árnyékolástechnika Kft.  Budaörsi út 153. Fonte Ház  1112  Budapest  (99) 505-451  info@hella.co.hu www.hella.co.hu
 Hernádi Kft.  Szent László u. 83  1135  Budapest  350-8395  hernadikft@axelero.hu www.hernadi.hu
 Horváth Árnyékolástechnika  Hollán Ernö u. 46.  1136  Budapest  260-5038  info@redonykeszites.hu www.redonykeszites.hu
 Horváth Redöny Reluxa Kft.  Pestújhelyi tér 1.  1158  Budapest  410-7182  info@horvathredony.hu www.horvathredony.hu
 HÖR-MI Napvédelem  Széchenyi u. 7.  8200 Veszprém  (88) 403-893  hormi@napvedelem.hu www.hormi.hu
 Insolar Trade Zrt.  Telek u. 44  1152  Budapest  307-6483  insolar@t-online.hu www.insolar.hu
 ISO Kft.  Falujárók útja 30.  2170  Aszód  (28) 401-588  iso@vnet.hu
 Jász-Pap Árnyékolástechnika  Hársfa u. 1.  6440  Jánoshalma  (77) 402-257  jaszpap@emitelnet.hu www.jasz-pap.hu
 Jász-Pap Árnyékolástechnika  Ilka u. 9.  1143  Budapest  220-3712  info@jasz-pap.hu www.jasz-pap.hu
 Jenei Árnyékolástechnika Kft.  Mester út 8.  5000  Szolnok  (56) 411-342  info@jeneikft.hu www.jeneikft.hu
 Józsa és Társa Árnyékolástechnika Bemutatóterem  Ildikó u.8.  1115  Budapest  319-1401  bterem@jozsa.hu www.jozsa.hu
 Kincses Redöny  Janus Pannonius u. 15.  7621  Pécs  (72) 525-306  rolo@rolo.hu www.rolo.hu
 Ko-Red Bt.  Néra u. 24.  2030  Érd (23) 390-531  kored@wdslmail.hu www.kored.hu
 Krüll-Ung Kft.  Reményi Ede u. 2.  1033  Budapest  367-2750  info@krullung.hu www.krullung.hu
 Lipták Árnyékolástechnika  Rétföld u .22.  3561  Felsőzsolca  (46) 384-045  www.liptakrolo.hu
 Makovei Árnyékolás Technikai Kft.  Hadházi u. 19.  4028  Debrecen  (52) 531-358  makovei@axelero.hu www.makovei.hu
 Maléth Árnyékolástechnika  Tatai u. 68.  1135  Budapest  349-0520  iroda@malethredony.hu www.malethredony.hu
 Malom Kft.  Tatai u. 15.  1142  Budapest  350-3231  malomkft@axelero.hu www.karniscentrum.hu
 Muzamel és Társa Kft.  Jókai u. 3.  1174  Budapest  290-2710  muzamel1@t-online.hu  
 Myget Bt.  Dohány u. 12.  6000 Kecskemét  (76) 494-128  myget@t-online.hu www.myget.hu
 Németh József  Boldogasszonyi u. 12  9400 Sopron  (702)903-533  jostiredony@upcmail.hu  
 Niko-Solar Kft.  Kond u. 10.  1183  Budapest  262-0635  nikosolar@nikosolar.t-online.hu www.nikosolar.hu
 Nyírfa Árnyékolástechnika Kft.  Rákóczi út 102.  4400  Nyíregyháza (42) 500-316  info@nyirfa.hu www.nyirfa.hu
 Nor-Team Árnyékolástechnika Kft.  Egressy út 48.  3700 Kazincbarcika (48) 411-620  norteam@citromail.hu  
 Napellenzőcentrum Kft.  Magyarhida u. 55.  1172   Budapest (303) 903-588  napellenzocentrum@gmail.com www.napellenzocentrum.hu
 Opy-Red Kft.  Báthory u. 42.  1191  Budapest  282-4546  info@opanszky.hu www.opanszky.hu
 Opánszky Árnyékolástechnika  Üllöi út 170.  1191  Budapest  282-4546  info@opanszky.hu www.opanszky.hu
 Peringer Árnyékolástechnika  Tavasz u. 2  2000 Szentendre  (26) 316-534  info@peringer.hu www.peringer.hu
 Peta-Rolltech Kft.  Pesti út 73.  2730 Albertirsa  (53) 371-679  info@petarolo.hu  www.petarolo.hu
 Profi Redöny Kft.  Fiskális út 15.  8000 Székesfehérvár (209) 414-198  info@profiredony.hu www.profiredony.hu
 Realflex Kft.  Dunai fasor 2.  2133 Szödliget (27) 590-320  info@realflex.hu www.realflex.hu
 Redönyfutár  Szüret u. 14  5900 Orosháza (68) 410-918  redonyfutar@fw.hu www.redonyfutar.hu
 Redőnystúdió Kft  Dózsa György út 126.  1139 Budapest (17) 829-938  info@redonystudio.hu www.redonystudio.hu
 R-M Árnyékolástechnika Kft.  Edison u. 1/a  7633 Pécs (72) 532-814  redony-mester@axelero.hu www.redony-mester.hu
 Red-Rel Kft.  Légcsavar u. 5.  1165 Budapest (14) 092-070  kapcsolat@redrel.hu www.redrel.hu
 Redőnycentrum Kft  Hédervári u. 84.  9026 Győr (96) 529-893  redonycentrum@freemail.hu 
 Roll-Lamell Kft.  Bem J. u. 3.  2120 Dunakeszi (27) 544-544  info@roll-lamell.com www.roll-lamell.com
 Roll-Lux Kft.  Kövesföldi út 19.  7627 Pécs (72) 549-067  info@roll-lux.hu www.roll-lux.hu
 Rolló-MR Kft.  Fonógyári út 9.  6728 Szeged (62) 407-133  rollo@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolló-MR Kft.  Pál u. 2-4.  6800 Hódmezővásárhely (62) 238-477  info@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolló-MR Kft.  Csanád vezér tér 16.  6900 Makó (62) 209-122  info@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolló-MR Kft.  Bátaszéki út 74.  6900 Szekszárd (74) 510-397  info@rollo-mr.hu www.rollo-mr.hu
 Rolltex Kft.  Cziráki u. 26-32.  1163  Budapest (14) 010-429  rolltex@extramail.hu www.rolltex.hu
 Rolo Express Kft.  Mártírok útja 32.  6400 Kiskunhalas (77) 420-256  roloexpress@emitelnet.hu www.roloexpress.hu
 Roló 96  Pozsonyi út 90.  9330 Kapuvár (96) 242-655  rolo96redony@t-online.hu www.rolo96redony.extra.hu
 Rolószervíz Kft.  Kalász u. 8.  6727 Szeged (62) 548-380  roloszerviz@t-online.hu roloszerviz.blogspot.com
 Román Árnyékolástechnika Kft.  Bellegelö kert 5/B  4002 Debrecen (52) 423-258  romankft@axelero.hu www.romankft.hu
 Román Árnyékolástechnika Kft.  Besenyö u. 6.  3530 Miskolc  
(46) 322-822
 romankft@axelero.hu www.romankft.hu
 Ru-Roll Kft.  Pipitér u. 115.  7630  Pécs-Üszög (72) 549-214  ruroll@freemail.hu  
 Ru-Roll Kft.  Rottenbiller u. 38.  1077  Budapest (17) 897-028  ruroll@freemail.hu     
 Schweiker-Pesti Kft.  Wéber Ede u. 10A  6000  Kecskemét (76) 414-006  info@schweiker-pesti.hu www.schweiker-pesti.hu
 Solar-Control Napvédelmi Kft.  Engel J. u. 4.  7630  Pécs (72) 511-226  info@solar-control.hu www.solar-control.hu
 Solar-Stop '97 Bt.  Munkácsi u. 46.  2360  Gyál (29) 345-036  solarstop@mail.datanet.hu www.solar-stop.hu
 Solart Kft.  Köhíd u. 10.  6000  Kecskemét (76) 499-000  solart@microsytem.hu
 Solartex Kft.  Árpád u. 63.  9022  Győr (96) 332-919  solartex@solartex.hu www.solartex.hu
 Sun Roll Bt.  Kárpitos u. 34/B  2030  Érd (209) 715-119  wotan123@t-online.hu  
 SWA Kft.  Dugonits u. 11.  1043  Budapest (13) 700-010  info@swa.hu www.swa.hu
 Syba Napvédelem Kft.  Repülötéri út 1.  2120  Dunakeszi (27) 393-293  info@syba.hu www.syba.hu
 Székely Redöny Kft.  Ócsai út 6.  1239  Budapest (12) 860-025  bemutatoterem@szekelyredony.hu www.szekelyredony.hu
 Szolár Kft.  Hungária krt. 105.  1143  Budapest (12) 219-868  szolar@hu.inter.net
 Takács József Árnyékolástechnika  Győri u. 6.  9400  Sopron (99) 323-069  takacsarnyekolastechnika@chello.hu  www.takacsarnyekolastechnika.hu
 Török Zsolt  Gerle u. 1.  7630  Pécs (72) 333-200  sunselect@sunselect.hu www.sunselect.hu
 Trapp és Füredi Kft.  Paptagi u. 28.  9012 Győr (96) 448-181  trappesfuredi@axelero.hu www.trappesfuredi.hu
 Vendrey és Társa Kft.  Fényes Adolf u. 19-21.  1036 Budapest (13) 887-963  vendrey@t-online.hu www.vendrey.hu
 Vizuál Tábla, Hang és Vetítéstechnikai Kft.  Vezér u. 53  1144 Budapest (12) 205-006  info@vizual.hu www.vizual.hu
 Zsupi Kft.  Petöfi u. 43.  8617 Köröshegy (84) 314-734  info@zsupi.hu www.zsupi.hu
 Zsupi Team Kft.  Felsőhegy 1615 hrsz.  7666 Pogány (302) 355-860  zsupi22@axelero.hu www.zsupi.hu
A Somfy Kereskedelmi Kft.hivatalos magyarországi honlapja:

www.somfy.hu

A Somfy Kft. által forgalmazott kert-és garázskapu motorok webshopja:

www.kapumotor.hu


Hasznos információk építészeknek:

www.somfyepiteszet.hu


A Somfy SAS hivatalos nemzetközi honlapja:

www.somfy.com